Du und Du
Animation, 2‘56 min., music: Krzysztof Komeda, 2006